PRIVACYSTATEMENT VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE HAARLEMMERMEER

 Het privacy beleid verwoord in dit statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer gevestigd te Hoofddorp (verder te noemen ‘de Gemeente’) gebruikt en verwerkt van haar leden, buitengewone leden, vrienden van de gemeente, belangstellenden, huurders, medewerkers en andere relaties, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden op 25 mei 2018.

Wie lid, belangstellend lid of vriend wordt van de Gemeente of om een andere reden persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geeft daardoor toestemming om die persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te gebruiken en verwerken. Wij adviseren iedere belanghebbende om dit Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

 Verantwoordelijk voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens is:

De Kerkenraad en de ledenadministratie van de Gemeente. De gemeente is bereikbaar via het email-adres: info@dghaarlemmermeer.doopsgezind.nl

 2. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel

2.1       In het kader van het lidmaatschap, vriendschap of belangstelling voor activiteiten van de             Gemeente kunnen de volgende persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt:

            a. voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum

            b. adresgegevens

            c. telefoonnummer(s), e-mailadres

            d. doopdatum

            e. belijdenisdatum

            f. soort lidmaatschap

            g. attestatie(s) (datum, komend of gaand)

            h. huwelijksdatum/scheidingsdatum

            i. overlijdensdatum

            j. eventueel bankrekeningnummer

            k. eventueel portretfoto

            l. (groeps)foto’s van gemeentelijke activiteiten

            m. eventueel accounts van sociale media

De ‘eventueel’ te verwerken gegevens worden alleen gebruikt en verwerkt als de belanghebbende ze met dat doel aan de Gemeente heeft verstrekt.

 2.2       De Gemeente gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

            a. mededelingen en informatie over alle activiteiten van de Gemeente, inclusief        zondagsdiensten, werkgroepen, culturele bijeenkomsten en excursies.

            b. informatie aan de leden, buitengewone leden en vrienden van de eigen Gemeente over lief en leed: geboortes, huwelijken, jubilea, verhuizingen, bloemen, ziekenbezoek,     overlijden en begrafenissen.

            c. samenstellen van leden-, buitengewone leden- en vriendenlijsten voor intern gebruik.

            d. informatie aan derden voor verzending van het gemeenteblad  Nieuw Leven.

            e. informatie aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, o.a. voor verzending van het landelijk blad (Doopsgezind.nl)

            f. informatie aan de belastingdienst m.b.t. medewerkers, gastpredikanten en musici.

            g. informatie aan de instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten (IDGP) m.b.t. salarisverwerking van medewerkers.

 2.3       Voor het overige zijn deze persoonsgegevens vertrouwelijk en worden zij niet aan derden verstrekt, behoudens na specifieke toestemming van het lid, het buitengewone lid of    vriend. Dit geldt ook voor duidelijk herkenbaar beeld- en geluidsmateriaal, hetzij in druk,   hetzij via internet.

 2.4       Waar van toepassing geldt het voorgaande ook voor persoonsgegevens van huurders, medewerkers en andere relaties. 

3. Bewaartermijn

De Gemeente gebruikt, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens, zolang deze van belang geacht kunnen worden voor mogelijke deelname aan activiteiten van de Gemeente, doch uiterlijk twee jaar na einde lidmaatschap of laatste verbinding alvorens deze naar een historisch archief gaan.

Op eerste verzoek van de belanghebbende worden echter zijn/haar persoonsgegevens ook eerder vernietigd, mits de eventuele financiële verhouding met de Gemeente dan is afgewikkeld.

 4. Beveiligingsmaatregelen, bewerkers, logboek

4.1       Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de Gemeente organisatorische      maatregelen getroffen.

4.2       Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Gemeente gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkerovereenkomst die aan de wettelijke eisen voldoet.

 5. Inzagerecht, verwijdering , klachten en vragen

5.1       Bij de kerkenraad van de Gemeente kan een belanghebbende te allen tijde een overzicht van zijn of haar persoonsgegevens opvragen en verzoeken deze te wijzigen of te      verwijderen. De Gemeente zal aan de belanghebbende dan binnen een maand de      afhandeling van dit verzoek bevestigen.

5.2       Indien een belanghebbende klachten heeft over de wijze waarop de Gemeente zijn of haar persoonsgegevens verwerkt of zijn of haar verzoeken behandelt, kan deze contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad via email-adres    info@dghaarlemmermeer.doopsgezind.nl

5.3       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen ook worden  gericht aan de kerkenraad. 

 6. Logboek

Van alle handelingen met vorenbedoelde persoonsgegevens wordt een logboek bijgehouden, waarin aard en doel van verwerkingen, inzages en verstrekkingen systematisch worden geregistreerd en bijgehouden.

 7. Wijzigingen

Dit privacybeleid is opgesteld in november 2018 en gepubliceerd op onze website (www.dghaarlemmermeer.doopsgezind.nl).

Eventuele wijzigingen worden ook via deze website bekend gemaakt en zijn daar te allen tijde te raadplegen. 

Vastgesteld door de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer,
Hoofddorp, 1 november 2018